Kalendarz
nie pon wto śro czw pią sob
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Blog kategorie
Blog chmura tagów

Pokaż jak uprawiasz sport!

Pokaż jak uprawiasz sport!

Zapraszamy serdecznie do Naszego nowego konkursu na facebooku"Pokaż jak uprawiasz sport!"

Regulamin konkursu: "Pokaż jak uprawiasz sport!"

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Brat.pl i fundatorem nagród jest firma BONIFRACI.

2. Konkurs zwany jest dalej: „Konkursem”, a jego zasady zawarte są w niniejszym
Regulaminie (dalej: Regulamin).

3. Konkurs zostanie przeprowadzony:

a. na portalu społecznościowym Facebook;

b. przy użyciu fanpage’a Organizatora (dalej: „Fanpage”) pod adresem
https://www.facebook.com/bratpl;

c. w terminie od dnia 10.05.2021 r. do dnia 17.05.2021 r. do godz. 16:00;

d. poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie na Facebooku posta informującego o
Konkursie i zawierającego odnośnik do Regulaminu;

4. Czas trwania Konkursu, o którym mowa powyżej nie obejmuje wydania nagród i
ewentualnej procedury reklamacyjnej.

5. Konkurs nie jest zorganizowany, administrowany ani sponsorowany przez Facebook, a
zatem Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Organizatora związane z
Konkursem.

6. Wszelkie pytania, reklamacje lub sugestie należy zgłaszać Organizatorowi za
pośrednictwem prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na stronie na Facebooku.

7. Uczestnik prowadząc jakąkolwiek korespondencję z Organizatorem (za pośrednictwem
Facebooka) powinien na wszelki wypadek sprawdzić również folder „Inne” i „Filtrowane”

(lub analogiczne, w zależności od wersji językowej w jakiej Uczestnik korzysta z serwisu
Facebook).

8. Konkurs jest organizowany wyłącznie na terytorium Polski.

9. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator w sposób i na
zasadach wskazanych w Regulaminie.

10. Celem Konkursu jest promocja działalności gospodarczej Organizatora połączona z
wyłonieniem uczestnika Konkursu, który otrzyma Nagrodę (dalej: Zwycięzca).

11. Konkurs nie zależy od przypadku i nie jest loterią pieniężną, loterią fantową, loterią
promocyjną, ani żadną inną grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z
dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 471 z późn.
zm.).

12. Organizator ogłaszając Regulamin składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02).

13. Biorąc udział w Konkursie poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik
oświadcza, że:

a. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść;

b. zgadza się na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w sposób
wynikający z Regulaminu;

c. w razie uzyskania statusu Zwycięzcy zgadza się na opublikowanie przez Organizatora na
Stronie na Facebooku danych osobowych identyfikujących Uczestnika (Nazwy Użytkownika
Facebooka);

§ 2. Zasady udziału w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki
uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej: Uczestnik).

2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie poniższych przesłanek:

a. posiadanie statusu osoby fizycznej;

b. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu wzięcia udziału w Konkursie;

c. posiadanie aktywnego konta na Facebooku, niezablokowanego czasowo lub trwale przez
Facebook, założonego i prowadzonego zgodnie z regulaminem opublikowanym przez
Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka.

d. zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych Uczestnika na zasadach określonych w Regulaminie;

e. poprawne wykonanie Zadania Konkursowego polegającego na odpowiedzi na pytanie
konkursowe zadane w Poście Konkursowym. Zgłoszenie Konkursowe powinno zostać
wykonane w formie i terminie wynikającym z Regulaminu.

3. Zgłoszenia osób, które nie spełniają wymagań, o których mowa w ust. 2 nie będą w ogóle
traktowane przez Organizatora jako biorące udział w Konkursie.

4. Uczestnictwo i zgłoszenie do Konkursu są dobrowolne i nieodpłatne.

5. Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego samodzielnie i wyłącznie we własnym
imieniu.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału:

a. pracownicy Organizatora, przez co rozumie się osoby pozostaję z Organizatorem w
stosunku pracy oraz jakimkolwiek innym stosunku cywilnoprawnym;

b. osoby świadczące jakiekolwiek usługi na rzecz Organizatora;

c. osoby najbliższe dla osób wskazanych w lit. a) i b) powyżej, tj.: małżonek, małżonka,
konkubent, konkubina, wstępni oraz zstępni do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii
prostej i bocznej, (tj. rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), a także: ojczym,
macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony.

§ 3. Przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia Konkursu (tj. 5.05.2021 r.) na Stronie na Facebooku zostanie
opublikowany Post Konkursowy wraz z Regulaminem.

2. Zgłoszenia Konkursowe będą przyjmowane od momentu opublikowania Posta
Konkursowego do dnia 12.05. 2021 r. do godz. 16:00.

3. Każde zgodne z Regulaminem (w tym spełniające wszystkie warunki zgłoszenia) i prawem
Zgłoszenie Konkursowe zostanie przyjęte i ocenione przez Organizatora pod względem
kryterium kreatywności.

4. Wyłonienie Zwycięzcy następuje na podstawie decyzji Organizatora, podjętej na podstawie
kryterium kreatywności wskazanego w ust. 3 powyżej.

5. Organizator poinformuje o wynikach Konkursu na swojej Stronie na Facebooku, ogłaszając
Zwycięzcę do 7 dni po zakończeniu Konkursu pod zwycięskim komentarzem w Poście
Konkursowym.

§ 4. Nagroda

1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw kosmetyków do pielęgnacji stóp Botaniczna Esencja.
Liczba nagród: 3.

2. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na jakikolwiek ekwiwalent,
w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia Nagrody lub roszczenia o
jej wydanie na jakąkolwiek osobę trzecią, nie będącą Obdarowywanym.

3. Nazwa Użytkownika Facebooka, który zostanie Zwycięzcą zostanie opublikowane na
Fanpage’u po zakończeniu Konkursu.

4. Organizator oświadcza, iż Nagroda jest przekazywana zgodnie z przepisami ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2016.2032 t.j. ze zm.).

5. Dokładny sposób i termin (mając na uwadze zapis ust. 7) przekazania Nagrody zostanie
ustalony ze Zwycięzcą w wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem Facebooka.

6. Wiadomość Zwycięzcy do Organizatora, o której mowa w ust. 8 powinna zostać wysłana w
terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy na Stronie na Facebooku, za pośrednictwem
prywatnej wiadomości.

7. Wskazany powyżej termin jest terminem rekomendowanym celem usprawnienia
przeprowadzenia Konkursu.

8. Inicjatorem kontaktu Organizatora ze Zwycięzcą jest Uczestnik Konkursu.

9. W przypadku, gdy w związku z realizacją Nagrody powstanie obowiązek podatkowy w
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Zwycięzca otrzyma od Organizatora
dodatkową nagrodę pienię̨żną na pokrycie zryczałtowanego podatku od nagród (dalej:
Nagroda dodatkowa).

10. Nagroda dodatkowa nie będzie wydawana bezpośrednio Zwycięzcy, lecz zostanie
przekazana do właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora.

11. Organizator jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe rozliczenie podatku od
wydanych nagród zgodnie z powołaną ustawą o podatku dochodowym od osób
fizycznych.

12. Jeżeli Uczestnik będący Zwycięzcą nie skontaktuje się z Organizatorem pomimo upływu
okresu 1 (słownie: jednego) miesiąca od dnia zakończenia Konkursu i nie przekaże
Organizatorowi wszystkich koniecznych do wysyłki/odbioru Nagrody danych, Nagroda nie
jest wydawana i pozostaje własnością Organizatora, a roszczenie Zwycięzcy o jej wydanie

wygasa, o czym Organizator poinformuje Zwycięzcę w prywatnej wiadomości wysłanej za
pośrednictwem serwisu Facebook.

§ 6. Dodatkowe informacje, odpowiedzialność Uczestnika

1. Korzystanie z Facebooka może wiązać się z koniecznością wykorzystania przez Uczestnika
świadczonej przez podmiot trzeci usługi transmisji danych, w szczególności dostępnej za
pośrednictwem sieci telefonii ruchomej lub za pośrednictwem łącza Wifi, w związku z
powyższym Uczestnik powinien mieć na uwadze, że:

a. Organizator nie jest dostawcą usług transmisji danych, jak również usług
telekomunikacyjnych, jakie są świadczone przez dostawców publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych;

b. Wszelkie koszty połączenia Uczestnika z Facebookiem, koszty przesłania i publikacji
Komentarzy, w tym w szczególności Zdjęcia biorącego udział w Konkursie, a związane z
transferem danych poprzez sieć Internet ponosi Uczestnik, na podstawie odrębnych umów
zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami dostępu do sieci
Internet;

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu
wykorzystania transmisji danych niezbędnego do korzystania wskazanych powyżej stron
www i zaleca Użytkownikom monitorowanie pomiaru tak przesyłanych przez urządzenie
Uczestnika danych.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie Fanpage’a
Konkursu w serwisie Facebook, powstałe z przyczyn od niego niezależnych, chyba że
bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

3. Organizator informuje, że Komentarze na Stronie na Facebooku nie służą do kontaktu z
Organizatorem. Oficjalnym kanałem kontaktu są dane kontaktowe wskazane w §1 ust. 6
Regulaminu.

4. Zabrania się Uczestnikom publikowania Zgłoszeń Konkursowych:

a. mogących być uznanym za spam;

b. o charakterze wulgarnym, erotycznym lub pornograficznym,

c. naruszających przekonania religijne;

d. wzywających do nienawiści na tle rasowym lub etnicznym;

e. zawierających informacje obraźliwe lub nieprawdziwe;

f. w jakikolwiek sposób nakłaniających do przemocy i nienawiści,

g. stanowiących przekaz marketingowy usług lub towarów Uczestnika lub osób trzecich;

h. naruszających w jakikolwiek sposób prawa Organizatora lub osób trzecich;

i. zawierających jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem;

5. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść swoich wpisów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i na zasadach wynikających z regulacji wewnętrznych Facebook.

6. W przypadku podjęcia przez Organizatora uzasadnionych wątpliwości odnośnie spełnienia
przez Uczestnika wszelkich warunków wzięcia udziału w Konkursie, w tym zgodnego z
prawem Zgłoszenia Konkursowego Organizator, po uprzednim zwróceniu się do Uczestnika o
wyjaśnienie zaistniałych wątpliwości we wskazanym w prywatnej wiadomości terminie, ma
prawo (w razie braku odpowiedzi lub upewnieniu się co do niezgodnego z Regulaminem lub
prawem uczestnictwa w Konkursie) do usunięcia sprzecznych z Regulaminem lub prawem
Zgłoszeń Konkursowych, a w sytuacji gdy wynika to z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa poinformować o zaistniałym zdarzeniu właściwe organy administracji
publicznej.

§ 7. Dane osobowe

1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu
realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia Zwycięzcy, wydania Nagród i rozpoznania reklamacji.

2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie:

a. Imię;

b. nazwisko;

c. nazwa użytkownika na Facebooku;

(dalej: Dane osobowe).

3. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich
poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza
rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy
konkursu

4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga):

5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;

6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki
Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami
zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493/

7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w
Konkursie lub odbiór Nagrody.

8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych
przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.

9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.

10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku lub imienia i
nazwiska Zwycięzcy będą Użytkownicy Facebooka.

11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały
zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.

12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora
przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Konkursu danych osobowych przez BRAT.pl
Sp. z o.o., ul Kilińskiego 66A, 34-700 Rabka Zdrój, NIP: 7352869261].

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem można składać za pośrednictwem
prywatnej wiadomości dostępnej jako funkcja na Stronie na Facebooku.

2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od
jego zakończenia.

3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania przez
Organizatora reklamacji.

4. Przez rozpatrzenie reklamacji rozumie się możliwość zapoznania się Uczestnika ze
stanowiskiem Organizatora.

5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem
środka wybranego przez Uczestnika do kontaktu z Organizatorem lub innego zwyczajowo
przyjętego, a wskazanego w treści reklamacji.

6. Skorzystanie lub nie skorzystanie z trybu postępowania reklamacyjnego, w tym wynik
rozpoznania reklamacji w żaden sposób nie ograniczają prawa Uczestnika do dochodzenia
nie zaspokojonych roszczeń w drodze postępowania sądowego.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie na Facebooku przez cały czas trwania
Konkursu w formie umożliwiającej samodzielne pobranie tekstu Regulaminu na urządzenie
Uczestnika, z zastrzeżeniem pozostałych zapisów Regulaminu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i
reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy w stosunku do postanowień niniejszego
Regulaminu.

3. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień
Regulaminu.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, które uniemożliwiają lub
utrudniają prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie mógł przewidzieć, lub
którym nie mógł zapobiec mimo dochowania należytej staranności, chyba że co innego
wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium